HÜKAM
Klinik Araştırmalar Eğitim Programı
Yönetmelik

4 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30124

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden: 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesi ile 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez (HÜKAM): Hacettepe Üniversitesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 
Merkezin amacı ve faaliyet alanları 
MADDE 5 – (1) Merkez, Hacettepe Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ilgili anabilim dalları ile Hacettepe Üniversitesi hastaneleri iş birliğiyle aşağıdaki amaç ve faaliyetleri gerçekleştirir: 
a) Klinik araştırmalar alanında global düzeyde marka değeri oluşturarak dünyadaki klinik araştırma merkezleri arasında bilinen ve tercih edilen bir merkez haline gelmek, 
b) Üniversitenin ve ülkemizin dünyadaki klinik araştırmalar pazar payını arttırarak ülke ve Üniversite ekonomisine katkı sağlamak, 
c) Dünya çapındaki klinik araştırma merkezlerinde bulunan evrensel standartlar ve niteliklerle rekabet edebilecek bilim insanları, araştırmacılar ve destek personeli yetiştirmek, 
ç) Yeni ilaç geliştirme ve klinik araştırma bilimsel çalışmalarında Üniversitenin tüm kliniklerinde farkındalık oluşturarak aktif katılım sağlamak, 
d) Klinik araştırmalar ve ilaç geliştirme konusunda bilimsel deneyim kazanımları ve bunun sonucu yeni ilaç geliştirme, Ar-Ge, girişim cesareti oluşturmak, 
e) Düzenleyici ve karar vericilere bilimsel kanıta dayalı stratejik bilgi ve bilimsel rapor sunmak, 
f) Klinik araştırma profesyonellerinin sürekli eğitimini sağlamak, konuya dönük mevcut bilgi ve deneyimlerin sürekli güncellenerek Merkezin uluslararası standartlarda işleyiş devamlılığını sağlamak, 
g) Klinik araştırmalar ve Merkez işleyişleriyle ilgili bilgi teknolojisi altyapılarını hazırlayarak ulusal ve uluslararası veri tabanlarına entegre etmek; bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak girişimlere öncülük etmek, global düzeyde anahtar teslim çözümler sunmak, bağlantılar kurmak, 
ğ) Üniversitenin Türkiye’nin klinik araştırmalar konusundaki potansiyelini uluslararası iş birlikleri ve platformlar aracılığıyla tanıtarak ileri seviyelere taşımak, 
h) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Üniversitenin yapılanmasındaki bilgi, altyapı ve tüm diğer birikimleri diğer kurum ve kuruluşlara aktarmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 
Merkezin yönetim organları 
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Danışma Kurulu. 
Müdür 
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları, uluslararası araştırma ve yayınları ile tanınan, Merkezi oluşturan birimlerin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür en fazla bir dönem daha yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. 
(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 
Müdürün görevleri 
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 
(2) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, 
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 
(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 
Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar: 
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, 
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak, 
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, 
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek, 
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek, 
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, 
g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak. 
Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen 10 üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. 
(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan, Müdür gerekli gördüğü takdirde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 
(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Personel ihtiyacı 
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 
Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.